Eaten By Men – Alexandria, Egypten/Nantes, France/Stockholm, Sverige

All animals are equal. But some animals are more equal than others. Opening on January 22, 2010 at Theatre 1, Stockholm Academy of Dramatic Arts Reich-Szyber and Malmestad-Westerlund present, in collaboration with the Mime Programme at the Stockholm Academy of Dramatic Arts, the University College of Film, Radio, Television and Theatre, the Royal College of Music in Stockholm and the Royal University College of Fine Arts, a revival of our 1980s epos "Eaten by men".

Som undertryckt sexualitet, gruppens osynliga våld på en given individ samt extasens liderliga genombrott.

Stycket är idag, i slutet av 2009, helt och hållet utformat och iscensatt tillsammans med dagens scen-, sång- och bildkonstgeneration. Alla medverkande, inklusive ljus-, ljud- och kostymdesign, precis som vi för 24 år sedan, är kreatörer i 20 – 30 års åldern.

Som förr består scenbilden av 120 meter hamparep, 600kg säd samt det intrikata rutnät som av- och begränsar aktörerna under spelets gång, utfört i realtid av Martin Christensen från Konsthögskolan.

Premiär 22 januari 2010 på Teater 1, Teaterhögskolan.

Föreställningar

 • 24 jan kl 19
 • 25 jan kl 14 och 19
 • 26 jan kl 19
 • 27 jan kl 14 och 19
 • 30 jan kl 19
 • 31 jan kl 19
 • 1 februari kl 14 och 19
 • 2 feb kl 19
 • 3 feb kl 14 och 19
 • samt 8 & 9 februari på The Creative Forum Alexandria, Egypten

”Världen omkring oss är utomordentligt välförsedd med restriktioner. Vi är så vana vid dem att vi tar de flesta för givna och ofta inte ens är medvetna om deras existens. För att få reda på hur världen skulle te sig utan sina vanliga restriktioner är vi tvungna att gå till sagor eller filmfarser i crazygenren, och inte ens dom undanröjer mer än en bråkdel av restriktionerna.”
W Ross Ashby: An Introduction to Cybernetics (1956)

”Först ignorerar de dig, sedan gör de narr av dig, sedan attackerar de dig, sedan vinner du.”
Mahatma Gandhi

”Serious sport has nothing to do with fair play. It is bound up with hatred, jealousy, boastfulness, disregard of all rules and sadistic pleasure in witnessing violence. In other words, it is war minus the shooting.”
George Orwell

“The only interesting answers are those which destroy the questions.”
Susan Sontag


Gruppens faser

Alla grupper genomgår olika faser allt eftersom individerna i gruppen förändras, relationerna i gruppen skiftar och gruppen som helhet upplever olika saker. Olika grupper kan utvecklas i olika takt och på olika sätt, vissa kan hoppas över olika faser eller skifta tillbaka till en redan upplevd fas. I allmänhet kan ändå gruppens faser beskrivas såhär:

1. Trevande

Medlemmarna i gruppen försöker lära känna varandra och få initiativ tas. Man försöker ta reda på hurudan grupp man hamnat i och hitta sin egen roll i gruppen. Man måste kunna ge av sig själv och göra kompromisser för att kunna mötas och lära känna varandra.

2. Engagemang, eventuell ny rollfördelning

Medlemmarna börjar bli varma i kläderna. Man slappnar av tillsammans och engagemanget ökar. När medlemmarna lärt känna varandra bättre kan även rollerna i gruppen omfördelas.

3. Harmoni

Gruppen svetsas ihop till en helhet och alla mår bra i gruppen. Oskrivna regler och dolda normer börjar etableras.

4. Konflikt

Efter att ha arbetat ihop ett tag börjar man irritera varandra. Negativa sidor börjar träda fram hos medlemmarna och gruppen känns otrygg eller otillfredsställande. Om medlemmarna klarar av osäkerheten finns det goda utvecklingsmöjligheter.

5. Mognad

Konflikter och irritationsmoment arbetas igenom i gruppen och man hittar gemensamma lösningar. Olikheter kan nu accepteras på ett nytt sätt.

6. Avslutning/Fortsättning

En cirkel i grupprocessen är sluten. Gruppen kan välja att avsluta, vilket kan skapa sorg och lättnad. Väljer man att fortsätta leds man på nytt in i cirkeln av gruppens faser.
Ur Finlandssvenska Skolungdomsförbunds resursbank för elevkårs- och skolaktivister


Gruppens liv kan delas in i tre faser (dimensioner):

 1. Tillhöra (tillhörandefasen) som beskriver den omogna gruppens relationer där individernas fokus handlar om frågeställningar om att tillhöra eller inte tillhöra en grupp. Medlemmen agerar artigt och försöker orientera sig bland de övriga gruppmedlemmarna för att se om hon/han kan acceptera de andra och bli accepterad av de andra. Individens behov är att känna sig tillräckligt betydelsefull för att tillhöra gruppen.
 2. Kontroll (kontrollfasen/rollsökning) som beskriver gruppens relationer där individernas fokus handlar om frågeställningar om vilken position individen har i gruppen. Medlemmen agerar ofta konfrontativt eller bevakande gentemot övriga gruppmedlemmar för att mäta sin egen och andras position i gruppen. Individens behov är att känna sig tillräckligt kompetent och att ha tillräckligt inflytande för att kunna påverka gruppen.
 3. Öppenhet (öppenhetfasen) som beskriver den mogna gruppens relationer där individernas fokus handlar om frågeställningar om relationer till övriga gruppmedlemmar termer hur nära respektive långt ifrån vill jag vara andra. Medlemmarna agerar öppet mot varandra och delger varandra känslor och tankar. Individens behov är att känna sig tillräckligt omtyckt av andra. Först i denna fas har arbetsgruppen full effekt för det arbete den är satt att utföra.

Gruppmodellen bygger på grundmodellen som säger att alla mänskliga behov och beteenden kan beskrivas genom dimensionerna Tillhöra, Kontroll och Öppenhet.”
Will Schutz, Fundamental Interpersonal Relations Orientation

Recommend